Yürütmenin Durdurulması Kararı

Yürütmenin Durdurulması KararıSÜRGÜNLERE KARŞI HUKUKİ MÜCADELEMİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI ÇIKMIŞTIR

Yönetim Kurulu üyemiz Serkan ÖZKAN ile ilgili sendikal çalışmalarımızı engelleme amaçlı yapılan sürgün aleyhine T.C. Ankara 3. İdare Mahkemesinde Esas No : 2022/1172 ile sürgün kararına karşı açmış olduğumuz davada Yürütmenin Durdurulması kararı  verilerek bahse konu atama işlemi durdurulmuştur.  

Özet olarak davada;

PTT A.Ş. tarafından sürgüne gerekçe gösterilen “işgücü ihtiyacında yaşanan değişmeler” in somut olarak belgelenemediği, davacının görevince başarısız olduğu, performansının yetersiz olduğu ya da disiplinsiz olduğu yönünde herhangi bir tespit olmadığı, dolayısıyla yapılan naklen atamanın hukuken kabul edilebilir somut bir gerekçeye dayanmadığı ifade edilerek gerek mevzuat gerekse de Anayasa Mahkemesi ve Danıştay’ın istikrar kazanmış içtihatlarında vurgulanan temel ilkeler bağlamında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, hukuka aykırı olduğu Mahkeme kararı ile ortaya konulan dava konusu işlemin uygulanması halinde, davacının ikamet adresine ve Ankara il merkezine uzak bir mesafede bulunan Beypazarı ilçesine atanacak olması sebebiyle davacı bakımında telafisi güç zararlar doğacağı ifade edilmiş,

2577 sayılı kanunun 27. Maddesi uyarınca “Yürütmenin Durdurulması” yönünde karar verilmiştir.